Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder Laveos wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:

Bedrijsnaam: Laveos, onderdeel van Jamie Evers Company
Contactpersoon: Jamie Evers
Postadres: Czaar Peterstraat 102E, 1018PS Amsterdam
Website: www.laveos.com
E-mailadres: info@laveos.com

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Laveos voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op de internet site van Laveos. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar.
1.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.4 Laveos garandeerd dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties
1.5 Tenzij schriftelijk overeengekomen zijn deze voorwaarden niet van toepassing op door derde verschafte producten.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.Laveos kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.2 Laveos behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Laveos garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Specificaties en afbeeldingen
Alle foto’s, afbeeldingen, tekeningen etc. en gegevens omtrent kleur, vorm en gewicht zijn enkel indicatief. Gezien de producten handgemaakt zijn is ieder product uniek, dit kan geen aanleiding zijn tit schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 5. Aflevering
Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze zo spoedig mogelijk na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Laveos verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Laveos bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

Artikel 6. Levertijd
6.1 Zo mogelijk worden de bestelde producten na betaling binnen 48 uur verstuurd naar eht door u opgegeven adres. Een door Laveos opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Laveos zijn, waarna Laveos zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Laveos bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument na plaatsing van de bestelling zo spoedig mogelijk bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Laveos is niet aansprakelijk voor mogelijke schade voortvloeiend uit het verkeerd aanwenden van haar producten. Voor veilig gebruik dienen de aanwijzingen op de verpakking in acht genomen te worden.

Artikel 8. Retourneren
De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Laveos, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Laveos heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Laveos. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 17 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Laveos na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Laveos geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking leveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
9.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Laveos de verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Laveos niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.4 Indien Laveos bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Garantie 10.1 Laveos garandeert de door haar geleverde producten van betrouwbaarheid, houdbaarheid en bruikbaarheid zoals deze in redelijkheid zijn bedoeld.
10.2 Laveos is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
10.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Laveos) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Laveos. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Laveos schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
10.4 Indien klachten van de afnemer door Laveos gegrond worden bevonden, zal Laveos naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Laveos en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Laveos) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Laveos gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Laveos voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
10.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Laveos in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Laveos en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van alle door Laveos aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Laveos zolang de afnemer de vorderingen van Laveos uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Laveos wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

Artikel 12. Privacy
12.1 Laveos respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Laveos niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
12.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Laveos kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Jamie Evers Company (en al haar dochterondernemingen en merken, waaronder Laveos) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Laveos is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Laveos, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Laveos is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
12.3 Laveos verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Laveos geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
Afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten die rusten op en verbonden zijn aan de door Laveos geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is afnemer niet toestaan de door Laveos geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk met Laveos is overeengekomen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Laveos is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Geschillen
De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen met Laveos via info@webshopheld.nl. Klachten worden doorgaans binnen 10 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

< Back